Śledź nas na:

Bankowość - Artykuły

  • liczba prac:

Bank, rodzaje banków

Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym:

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawowany do końca 2007 roku przez KNB, przejęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej, nadzorujący cały rynek finansowy w Polsce.

Kredyt, kredyty bankowe

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas określony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych: - rachunki bieżące, - rachunki pomocnicze, - rachunki lokat terminowych, - rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.

BANKI KOMERCYJNE

Banki komercyjne stały się jednostkami świadczącymi usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych i ludności.

Funkcje banku centralnego

Centralny bank państwa - będąc bankiem państwa NBP, prowadzi rachunki bankowe dla budżetu państwa, centralnych instytucji państwowych oraz jednostek budżetowych. Przeprowadza w imieniu państwa operacje finansowe w kraju i za granicą, gromadzi i zarządza rezerwami dewizowymi, zaciąga i spłaca kredyty zagraniczne, jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilnego poziomu cen.

System bankowy

Rozwój systemu bankowego zależy od rozwoju gospodarczego kraju, instytucji finansowych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych.