Śledź nas na:Bank, rodzaje banków

Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym:

 

 • posiada osobowość prawną

 • tworzony zgodnie z przepisami ustaw

 

Czynności bankowe:

 • przyjmowanie wkładów

 • udzielanie kredytów

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

 • inne czynności

 

Instytucje parabankowe

 • kasy oszczędnościowe

 • kasy zapomogowe

 

Uprawnienia banku:

 • w celu zabezpieczenia swych wierzytelności bank może zażądać zabezpieczenia przewidzianego prawem oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym

 • banki korzystają z ulgowych stawek oraz zwolnień z opłat sądowych w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń

 • dokumenty bankowe związane z dokonywaniem czynności bankowych mają moc prawna dokumentów urzędniczych

 • bank na podstawie własnych ksiąg i innych dokumentów świadczących o dokonanej czynności bankowej mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne

 • uprawnieniem banków jest także wydawanie wiążących strony.

 

Rodzaje banków

Ze względu na zadania:

 1. centralny bank państwa jako bank emisyjny

 2. bankowość komercyjna a w jej ramach

 • banki kredytowe i depozytowe

 • banki inwestycyjne

 • banki oszczędnościowe i lokacyjne

 • banki hipoteczne

 • banki specjalne

 

Według kryterium własności kapitału:

 • państwowe

 • komunalne

 • spółdzielcze

 • prywatne

 • zagraniczne

 • międzynarodowe

 • o kapitale mieszanym

 

Ze względu na formę prawną:

 • państwowe

 • spółki akcyjne

 • spółdzielnie

 

Prawo bankowe reguluje:

 • zasady prowadzenia działalności bankowej

 • zasady tworzenia i prowadzenia organizacji banków

 • zasady tworzenia oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych

 • zasady sprawowania nadzoru bankowego

 • zasady postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłości banków

 

Regulamin bankowy wydawany jest przez centralę banku, dotyczy on dwóch grup zagadnień:

 1. reguł organizacyjnych funkcjonowania banku komercyjnego

 2. z czynności bankowych oraz trybu i warunków ich wykonywania w stosunkach z klientami banku mają one cywilistyczna konstrukcję a stanowiąc o ogólnych zasadach umów stają się także rodzajem oferty banku wobec klientów.

 Zobacz także