Śledź nas na:BANKI KOMERCYJNE

Banki komercyjne stały się jednostkami świadczącymi usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych i ludności.
Wymogi, jakie muszą być spełnione do utworzenia spółki akcyjnej bankowej:
 • posiadanie kapitału w wysokości 5 mln €

 • posiadanie statutu

 • posiadanie odpowiednio wyszkolonej kadry pracowniczej

 • posiadanie siedziby i infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności bankowej

 • plan działania na najbliższe 3 lata

 • określenie celowości działania

Dokumentację spełnienia powyższych warunków należy przedstawić w Komisji Nadzoru Bankowego w celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej.


Podział operacji bankowych ze względu na przedmiot działania:

  • operacje czynne (aktywne)

  • operacje bierne (pasywne)

  • operacje pośredniczące

  • operacje pozostałe


Operacje czynne - określane jako aktywne, w ramach, których bank udziela pożyczek, kredytów, dokonuje lokat na rynku międzybankowym, zakupuje papiery wartościowe. Na operacjach aktywnych bank zarabia – pobiera oprocentowanie i prowizje. Operacje te są głównym źródłem dochodów banku. W bilansie banku umieszczane po stronie aktywnej.


Operacje bierne (pasywne) - podstawowa działalność banku jest to działalność depozytowo-kredytowa. Gromadząc lokaty od klientów, a także zaciągając pożyczki na rynku międzybankowym oraz dokonując emisji obligacji bankowych banki przeprowadzają operacje określane jako pasywne. Za ich pomocą banki pozyskują na rynku finansowym środki stanowiące podstawę działalności finansującej. Operacje pasywne wiążą się dla banku z kosztami – przede wszystkim wypłacaniem odsetek od lokat. W bilansie banku umieszczane są po stronie pasywnej. Operacje pasywne są o tyle niezbędne, że w oparciu o nie bank pozyskuje na rynku środki pieniężne służące mu do przeprowadzania operacji aktywnych.


Operacje pośredniczące (zlecone) – to operacje, które bank wykonuje na zlecenie i ryzyko swoich klientów. Należą do nich rozliczenia pieniężne, obrót papierami wartościowymi, doradztwo finansowe, skrytki bankowe, i inne. Bank oferuje klientom możliwie szeroką gamę usług, aby przyciągnąć klientów, zachęcić do korzystania z jego usług, (zjawisko synergii). Przyciągając bowiem do siebie bądź utrzymując klientów dzięki operacjom pośredniczącym, oferuje im operacje pasywne i aktywne. Przykładem operacji zleconej może być polecenie przelewu, gdzie klient zleca bankowi pobranie kwoty pieniędzy z jego rachunku i wpłacenie na inny pod warunkiem, że na jego rachunku są środki pieniężne w wystarczającej ilości.(USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (Dz. Nr 140, poz. 939)

Art. 5. )

1. Czynnościami bankowymi są:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów,

4) udzielanie gwarancji bankowych,

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

1) udzielanie pożyczek pieniężnych,

2) operacje czekowe i wekslowe,

3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

4) terminowe operacje finansowe,

5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

7) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,

8) udzielanie poręczeń,

9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.Zobacz także