Śledź nas na:Rynek pieniężny i rynek kapitałowy

Z rynku finansowego, ze względu na czas i przeznaczenie uzyskanych środków, można wyodrębnić rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Rynek pieniężny obejmuje kapitały krótkoterminowe o terminie wykupu do jednego roku, przeznaczone m.in. na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw. Rynek kapitałowy obejmuje kapitały średnio- i długoterminowe, przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Funkcje pieniądza:

  1. Środek płatniczy – pieniądz jest narzędziem regulowania wszelkich zobowiązań.

  2. Środek wymiany – pieniądz pełni funkcję wymiany, czyli środka cyrkulacji w transakcjach kupna-sprzedaży, gdy należność jest regulowana w gotówce.

  3. Miernik wartości – pieniądz w swoich jednostkach wyraża wartość różnych towarów.

  4. Środek przechowywania wartości – pieniądz pełni funkcję przechowywania wartości

  5. Pieniądz światowy

Rynek pieniężny i rynek kapitałowy są podstawowymi segmentami systemu finansowego, który można określić jako „zespół instytucji, instrumentów i rynków finansowych oraz infrastruktury prawnej regulującej organizację i zasady działania tych rynków.

We współczesnej gospodarce światowej wykształciły się dwa główne systemy finansowe: model anglosaski i model niemiecko-japoński (kontynentalny).


Model anglosaski jest oparty na rynku kapitałowym. Charakteryzuje się pozyskaniem przez przedsiębiorstwa kapitałów długoterminowych za pomocą rynku papierów wartościowych. Banki w tym systemie stanowią dla podmiotów gospodarczych źródło pozyskania krótkoterminowych kapitałów na sfinansowanie bieżącej działalności oraz pełnią funkcje rozliczeniowo-płatnicze.


Model niemiecko-japoński (kontynentalny) jest oparty na systemie bankowym, w którym kredyt dla podmiotów gospodarczych jest głównym źródłem finansowania zewnętrznego, zarówno krótko- jak i długoterminowego. W tym systemie dominują banki uniwersalne. Charakterystyczną cechą jest również to, że banki mają często znaczne udziały w kapitałach akcyjnych przedsiębiorstw.Zobacz także